Quyết định thành lập Ban liên lạc cán bộ hưu trí Trường Đại học Tài chính - Marketing