Quyết định số 371/QĐ-ĐHTCM ngày 28/02/2019 v/v bổ sung thành viên ban liên lạc cán bộ hưu trí trường Đại học Tài chính - Marketing.  
Quyết định thành lập Ban liên lạc cán bộ hưu trí Trường Đại học Tài chính - Marketing